สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ชื่อในระบบ Username
รหัสผ่าน Password
ลืมรหัสผ่าน?
บริการ :

รายชื่อสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ดูเชียงใหม่รวบรวมรายชื่อสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไว้ที่นี่.
อ่าน
3,452
2014-04-11
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

        รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขแยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่        
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0529    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่    เมืองเชียงใหม่    053-213105        
        2    5811    ช้างเผือก บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 02,สอ.                  เมืองเชียงใหม่    053-210783        
        3    5812    ตำบลสุเทพ  สุเทพ หมู่ที่ 05,สอ.                        เมืองเชียงใหม่    053-329029        
        4    5813    แม่เหียะ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 04,สอ.                   เมืองเชียงใหม่    053-276184        
        5    5814    ป่าแดด บ้านวังสิงห์ดำ หมู่ที่ 06,สอ.                  เมืองเชียงใหม่    053-368269        
        6    5815    หนองหอย บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 02,สอ.                เมืองเชียงใหม่    053-277739        
        7    5816    ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 02,สอ.                 เมืองเชียงใหม่    053-115629        
        8    5817    หนองป่าครั่ง บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 03,สอ.      เมืองเชียงใหม่    053-126050        
        9    5818    ฟ้าฮ่าม บ้านขะจาว หมู่ที่ 03,สอ.                      เมืองเชียงใหม่    053-248992        
        10    5819    สันผีเสื้อ บ้านป่าข่อยเหนือ หมู่ที่ 01,สอ.            เมืองเชียงใหม่    053-379171        
        11    13986    สันผีเสื้อ บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 07,สอ.                 เมืองเชียงใหม่    053-262759        
                                
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0530    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง    จอมทอง    053-341243        
        2    11119    จอมทอง,รพช.                                           จอมทอง    053-341218--9        
        3    5820    บ้านหลวง บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10,สอ.                    จอมทอง    053-267350        
        4    5821    บ้านหลวง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11,สอ.                 จอมทอง    053-315839        
        5    5822    ข่วงเปา บ้านหนองห่าย หมู่ที่ 01,สอ.                   จอมทอง    053-369616        
        6    5823    สบเตี๊ยะ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 06,สอ.                จอมทอง    053-361322        
        7    5824    บ้านแปะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 05,สอ.                   จอมทอง    053-461352        
        8    5825    บ้านแปะ บ้านท่าข้ามเหนือ หมู่ที่ 07,สอ.               จอมทอง    053-831457        
        9    5826    บ้านแปะ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11,สอ.                     จอมทอง    ไม่มี        
        10    5827    บ้านแปะ บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12,สอ.                     จอมทอง    ไม่มี        
        11    5829    แม่สอย บ้านวังน้ำหยาด หมู่ที่ 02,สอ.                  จอมทอง    053-361263        
        12    5830    แม่สอย บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 04,สอ.                   จอมทอง     ไม่มี        
        13    10254    บ้านห้วยม่วง 06 ต.แม่สอย,สสช.                         จอมทอง    ไม่มี        
        14    14238    ดอยแก้ว บ้านแม่เตี้ยะ หมู่ที่ 07 ,สอ.                  จอมทอง    ไม่มี        
        15    14239    บ้านหลวง บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 07,สอ.                   จอมทอง     ไม่มี        
        16    23231    แม่สอย  ห้วยสะแพด  หมู่ที่ 09,สอ    จอมทอง     ไม่มี        
        17    23232    ดอยแก้ว บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 05 ,สอ.                  จอมทอง     ไม่มี        
                        
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0531    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม    แม่แจ่ม    053-485100        
        2    11120    แม่แจ่ม,รพช.                                          แม่แจ่ม    053-485073        
        3    23736    วัดจันทร์,รพช.    แม่แจ่ม    053-317462        
        4    5831    ท่าผา บ้านป่าแดด หมู่ที่ 04,สอ.                       แม่แจ่ม    053-828481        
        5    5832    บ้านทับ บ้านสองธาร หมู่ที่ 01,สอ.                     แม่แจ่ม    053-268719        
        6    5833    แม่ศึก บ้านปางอุ๋ง  หมู่ที่ 01,สอ.                    แม่แจ่ม    053-315730        
        7    5834    แม่ศึก บ้านกองกาน หมู่ที่ 07,สอ.                      แม่แจ่ม    ไม่มี        
        8    5835    แม่นาจร บ้านแม่ซา หมู่ที่ 02,สอ.                      แม่แจ่ม    053-315726-7        
        9    5836    แม่นาจร บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 05,สอ.                    แม่แจ่ม    053-035267        
        10    5837    บ้านจันทร์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 03,สอ.                  แม่แจ่ม    053-315055        
        11    5838    ปางหินฝน บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 09,สอ.                  แม่แจ่ม    ไม่มี        
        12    5839    ปางหินฝน บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10,สอ.                  แม่แจ่ม    053-315734        
        13    5840    กองแขก บ้านกองแขก หมู่ที่ 07,สอ.                      แม่แจ่ม    053-268603        
        14    10266    บ้านแม่แฮเหนือ 03 ต.แม่นาจร,สสช.                      แม่แจ่ม    053-315706-7        
        15    13987    กองแขก บ้านโหล่งปง หมู่ที่ 04,สอ.                     แม่แจ่ม    053-315718        
        16    13988    แม่แดด บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 04,สอ.                  แม่แจ่ม    053-315691-2        
        17    13989    แจ่มหลวง บ้านแม่ละอูป หมู่ที่ 03,สอ.                  แม่แจ่ม    053-315678        
        18    22380    แม่ศึก บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 5,สอ.    แม่แจ่ม    053-315728        
                        
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0532    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว    เชียงดาว    053-455175        
        2    11121    เชียงดาว,รพช.                                         เชียงดาว    053-477011-2        
        3    5841    เมืองนะ บ้านนาหวาย หมู่ที่ 03,สอ.                     เชียงดาว    053-315652        
        4    5842    เมืองนะ บ้านอรุโนทัย หมู่ที่ 10,สอ.                   เชียงดาว    053-455095        
        5    5843    เมืองงาย บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 02,สอ.                  เชียงดาว    053-375381        
        6    5844    แม่นะ บ้านแม่นะ หมู่ที่ 02,สอ.                        เชียงดาว    053-388512        
        7    5845    แม่นะ บ้านสบอ้อ หมู่ที่ 07,สอ.                        เชียงดาว    ไม่มี        
        8    5846    เมืองคอง บ้านใหม่ หมู่ที่ 01,สอ.                      เชียงดาว    ไม่มี        
        9    5847    ปิงโค้ง บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 04,สอ.                   เชียงดาว    053-315654        
        10    5848    ปิงโค้ง บ้านไตรสภาวะคาม หมู่ที่ 05,สอ.                เชียงดาว    053-315646        
        11    5849    ทุ่งข้าวพวง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 03,สอ.            เชียงดาว    053-315650        
        12    10280    บ้านแกน้อย 02 ต.เมืองนะ,สสช.                          เชียงดาว    053-315644        
        13    14163    ปิงโค้ง บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 02,สอ.ต                  เชียงดาว    ไม่มี        
                        
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0533    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด    ดอยสะเก็ด    053-495502        
        2    11122    ดอยสะเก็ด,รพช.                                        ดอยสะเก็ด    053-495166        
        3    5850    สันปูเลย บ้านกอกหม่น หมู่ที่ 05,สอ.                   ดอยสะเก็ด    053-868025        
        4    5851    ลวงเหนือ บ้านทุ่งมะหนิ้ว หมู่ที่ 02,สอ.               ดอยสะเก็ด    053-496016        
        5    5852    ป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 02,สอ.                  ดอยสะเก็ด    053-866339        
        6    5853    สง่าบ้าน บ้านท่า หมู่ที่ 02,สอ.                       ดอยสะเก็ด    053-291105        
        7    5854    ป่าลาน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 01,สอ.                      ดอยสะเก็ด    053-868130        
        8    5855    ตลาดขวัญ บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 05,สอ.                    ดอยสะเก็ด    053-939754        
        9    5856    สำราญราษฎร์ บ้านพันหลัง หมู่ที่ 04,สอ.                ดอยสะเก็ด    053-887297        
        10    5857    แม่คือ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 03,สอ.                   ดอยสะเก็ด    053-386159        
        11    5858    ตลาดใหญ่ บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 02,สอ.                    ดอยสะเก็ด    053-840884        
        12    5859    แม่ฮ้อยเงิน บ้านสันทราย หมู่ที่ 03,สอ.                ดอยสะเก็ด    053-840181        
        13    5860    แม่โป่ง บ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 04,สอ.                    ดอยสะเก็ด    053-840381        
        14    5861    ป่าเมี่ยง บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 02,สอ.                 ดอยสะเก็ด    053-317453        
        15    5862    ป่าเมี่ยง บ้านโป่งดิน (โป่งกุ่ม) หมู่ที่ 04,สอ.       ดอยสะเก็ด    053-389044        
        16    5863    เทพเสด็จ บ้านปางไฮ หมู่ที่ 07,สอ.                     ดอยสะเก็ด    053-315077        
                         
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0534    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง    แม่แตง    053-471313        
        2    11123    แม่แตง,รพช.                                           แม่แตง    053-470701-2        
        3    5864    แม่แตง บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 03,สอ.                      แม่แตง    053-471511        
        4    5865    ขี้เหล็ก บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 06,สอ.                   แม่แตง    053-372696        
        5    5866    ช่อแล บ้านช่อแล หมู่ที่ 01,สอ.                        แม่แตง    053-479245        
        6    5867    แม่หอพระ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 02,สอ.                    แม่แตง    053-967232        
        7    5868    สบเปิง บ้านปางม่วง หมู่ที่ 02,สอ.                     แม่แตง     053-995042        
        8    5869    บ้านเป้า บ้านเป้า หมู่ที่ 04,สอ.                      แม่แตง    053-843422        
        9    5870    สันป่ายาง บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 03,สอ.                แม่แตง    053-374228        
        10    5871    ป่าแป๋ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 04,สอ.                      แม่แตง    053-229322        
        11    5872    เมืองก๋าย บ้านออบ หมู่ที่ 03,สอ.                      แม่แตง     084-8104278        
        12    5873    บ้านช้าง บ้านต้นลุง หมู่ที่ 04,สอ.                    แม่แตง    087-1814007        
        13    5874    กืดช้าง บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 02,สอ.                   แม่แตง    084-5318642        
        14    5875    อินทขิล บ้านปง หมู่ที่ 07,สอ.                         แม่แตง    053-857603, 857547        
        15    5876    อินทขิล บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13,สอ.                   แม่แตง     084-1699597        
        16    13990    ขี้เหล็ก บ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 04,สอ.                  แม่แตง    053-470202, 842418        
                         
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0535    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม    แม่ริม      053-297611        
        2    10713    นครพิงค์,รพท.                                         แม่ริม    053-999200        
        3    5877    ริมใต้ บ้านริมใต้ หมู่ที่ 01,สอ.                      แม่ริม      053-299374        
        4    5878    ริมใต้ บ้านขอนตาล หมู่ที่ 03,สอ.                      แม่ริม    053-860626        
        5    5879    ริมเหนือ บ้านเหมืองผ่า หมู่ที่ 01,สอ.                 แม่ริม    053-860621        
        6    5880    สันโป่ง บ้านใหม่ หมู่ที่ 08,สอ.                       แม่ริม     053-376026        
        7    5881    ขี้เหล็ก บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 02,สอ.                  แม่ริม    053-372824        
        8    5882    ขี้เหล็ก บ้านซาง หมู่ที่ 04,สอ.                       แม่ริม    053-372031        
        9    5883    ขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็กหลวง หมู่ที่ 06,สอ.              แม่ริม    053-372451        
        10    5884    สะลวง บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 03,สอ.                     แม่ริม    053-374214        
        11    5885    ห้วยทราย บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 02,สอ.                แม่ริม    053-301082        
        12    5886    แม่แรม บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 01,สอ.                    แม่ริม    053-860624        
        13    5887    โป่งแยง บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 01,สอ.                  แม่ริม    053-879026        
        14    5888    แม่สา บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 03,สอ.                    แม่ริม    053-862303        
        15    5889    ดอนแก้ว บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 04,สอ.                     แม่ริม    053-891141        
        16    5890    เหมืองแก้ว บ้านดอนตัน หมู่ที่ 04,สอ.                  แม่ริม    053-379160        
        17    5891    เหมืองแก้ว บ้านวังป้อง หมู่ที่ 06,สอ.                 แม่ริม    053-379596        
                                
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0536    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง    สะเมิง    053-487623        
        2    11124    สะเมิง,รพช.                                           สะเมิง    053-487124-5        
        3    5892    สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 04,สอ.                 สะเมิง    053-315698        
        4    5893    สะเมิงเหนือ บ้านป๊อก หมู่ที่ 05,สอ.                   สะเมิง    053-315699        
        5    5894    แม่สาบ บ้านอมลอง หมู่ที่ 02,สอ.                       สะเมิง    053-315695        
        6    5895    แม่สาบ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 08,สอ.                    สะเมิง    053-315103        
        7    5896    บ่อแก้ว บ้านปางมะโอ (เฉลิม ฯ) หมู่ที่ 01,สอ.          สะเมิง    053-315687        
        8    5897    ยั้งเมิน บ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 03,สอ.                  สะเมิง    053-315681        
                         
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0537    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง    ฝาง      053-451233        
        2    11125    ฝาง,รพช.                                              ฝาง    053-451444, 053-451144        
        3    5898    เวียง บ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 06,สอ.               ฝาง      053-451579        
        4    5899    ม่อนปิ่น บ้านม่อนปิ่น หมู่ที่ 03,สอ.                  ฝาง    053-452010        
        5    5900    ม่อนปิ่น บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10,สอ.                   ฝาง     053-939470        
        6    5901    แม่งอน บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 02,สอ.                  ฝาง    053-884461        
        7    5902    แม่งอน บ้านยาง หมู่ที่ 07,สอ.                         ฝาง    089-9977529        
        8    5903    แม่สูน บ้านแม่สูน หมู่ที่ 01,สอ.                      ฝาง    053-884474        
        9    5904    แม่สูน บ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 04,สอ.                   ฝาง    053-346328        
        10    5905    แม่สูน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 07,สอ.                     ฝาง    053-883345        
        11    5906    สันทราย บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 04,สอ.                  ฝาง    053-882113        
        12    5907    สันทราย บ้านสองแคว หมู่ที่ 07,สอ.                     ฝาง    053-883700        
        13    5908    แม่คะ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 05,สอ.                     ฝาง    053-969382        
        14    5909    แม่คะ บ้านหนองฮ่าง หมู่ที่ 10,สอ.                     ฝาง    053-883088        
        15    5910    แม่ข่า บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 05,สอ.                      ฝาง    053-884487        
        16    5911    โป่งน้ำร้อน บ้านท่าหัด หมู่ที่ 04,สอ.                 ฝาง    053-886302        
        17    10299    .แม่งอน  บ้านอ่างขาง ทมู่ที่ 05 ,สอ.                             ฝาง    053-450052        
                        
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0538    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย    แม่อาย    053-459508        
        2    11126    แม่อาย,รพช.                                           แม่อาย    053-459036-7        
        3    5912    แม่อาย บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 04,สอ.                  แม่อาย    053-459253        
        4    5913    แม่สาว บ้านห้วยป่าซาง หมู่ที่ 04,สอ.                  แม่อาย    053-459254        
        5    5914    แม่สาว บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 06,สอ.                     แม่อาย    053-452843        
        6    5915    สันต้นหมื้อ บ้านสันป๋อ หมู่ที่ 08,สอ.                 แม่อาย    053-377310        
        7    5916    แม่นาวาง บ้านคายหลวง หมู่ที่ 01,สอ.                   แม่อาย    053-473324        
        8    5917    แม่นาวาง บ้านแม่เมืองน้อย หมู่ที่ 07,สอ.              แม่อาย    053-315634        
        9    5918    ท่าตอน บ้านท่าตอน หมู่ที่ 03,สอ.                      แม่อาย    053-459251        
        10    5919    ท่าตอน บ้านท่ามะแกง หมู่ที่ 07,สอ.                    แม่อาย    053-315618        
        11    5920    บ้านหลวง บ้านหลวง หมู่ที่ 01,สอ.                      แม่อาย    053-293700        
        12    5921    บ้านหลวง บ้านจัดสรร หมู่ที่ 07,สอ.                    แม่อาย    053-315630        
                         
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0539    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว    พร้าว    053-475292        
        2    11127    พร้าว,รพช.                                            พร้าว    053-475271, 475293, 474785        
        3    5922    ทุ่งหลวง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 01,สอ.                  พร้าว    053-889324        
        4    5923    ป่าตุ้ม บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 02,สอ.                    พร้าว    053-889285        
        5    5924    ป่าไหน่ บ้านป่าไหน่ หมู่ที่ 01,สอ.                    พร้าว    053-474602        
        6    5925    สันทราย บ้านหนองปิด หมู่ที่ 02,สอ.                    พร้าว    053-123245        
        7    5926    สันทราย บ้านขามสุ่มป่า หมู่ที่ 06,สอ.                 พร้าว    053-123001, 123281        
        8    5927    บ้านโป่ง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 06,สอ.                  พร้าว    053-474131        
        9    5928    น้ำแพร่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 02,สอ.                    พร้าว    053-474323, 475603        
        10    5929    เขื่อนผาก บ้านแพะ หมู่ที่ 01,สอ.                      พร้าว    ยังไม่มี        
        11    5930    เขื่อนผาก บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 06,สอ.                   พร้าว    053-889321, 475604        
        12    5931    แม่แวน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 04,สอ.                      พร้าว    053-261697        
        13    5932    แม่แวน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10,สอ.                    พร้าว    053-261694        
        14    5933    แม่ปั๋ง บ้านแม่ปั๋ง หมู่ที่ 05,สอ.                    พร้าว    053-257327, 257369        
        15    5934    แม่ปั๋ง บ้านผาแดง หมู่ที่ 12,สอ.                      พร้าว     ยังไม่มี        
        16    5935    โหล่งขอด บ้านนาเม็ง หมู่ที่ 03,สอ.                    พร้าว    053-348205        
        17    5936    โหล่งขอด บ้านหลวง หมู่ที่ 06,สอ.                      พร้าว    053-348220        
        18    21566    แม่แวน สามลี่ หมู่ที่ 11 , สอ.                                 พร้าว    ยังไม่มี        
                         
        ลำดับ    รหัส    สถานบริการ    อำเภอ    เบอร์โทรศัพท์        
                                
                                
        1    0540    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง    สันป่าตอง    053-311362        
        2    11128    สันป่าตอง,รพช.                                        สันป่าตอง    053-311404, 311711, 311742        
        3    5937    ยุหว่า บ้านกิ๋วแลหลวง หมู่ที่ 04,สอ.                  สันป่าตอง    053-823647        
        4    5938    สันกลาง บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 05,สอ.                    สันป่าตอง    053-836027        
        5    5939    ท่าวังพร้าว บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 04,สอ.               สันป่าตอง    053-829297        
        6    5940    มะขามหลวง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 02,สอ.                สันป่าตอง


บริการแนะนำ
ฮวงจุ้ย 189

ให้คำปรึกษาปัญหาฮวงจุ้ย สำหรับที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ให้เหมาะสมกับรูปดวงจีน(ปาจื้อ โป๊ยยี่สี่เถี่ยว) และองค์ประกอบของฮวงจุ้ยที่แท้จริงทุกประการ โดยใช้หลักวิชาชัยภูมิ(ตี่ลี่) และกระแส วางอาคารตามหลักวิช

อ่าน
2,834
2014-04-11
เช่ารถเเดง รถตู้ พาเที่ยว เชียงใหม่

บริการให้เช่ารถเเดง,เช่ารถตู้ พาเที่ยวเชียงใหม่ครับ ไม่ว่าท่าจะอยากไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดเชียงใหม่เราบริการนำเที่ยวได้ทุกที่ในเชียงใหม่!! เชิญใช้บริการได้โทร 084-8100248 - รถตู้วันละ1800 ไม่รวมน้ำมันครับ - รถแดงต้องดูรา

อ่าน
4,020
2014-06-22
Mydreamhotelsupply Laundry

อ่าน
1,166
2016-02-11
Sansaran Health and Sports Club

ClubHouse สมบรูณ์แบบท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนและการออกกำลังกาย ปลดปล่อยความเครียดจากการทำงาน สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่น พร้อมการดูแลและเอาใจใส่ที่เป็นมิตร เปี่ยมด้วยคุณภาพ ใกล้ชิดกับความสดชื่นของธรรมชาติที่แว

อ่าน
3,204
2014-04-11
อัครภณรถตู้เช่าเชียงใหม่

บริการรถตู้เช่า นำเที่ยวทั่วไทย

อ่าน
2,435
2014-06-18
คลินิกทันตกรรมเดนทัลเวิล์ดเชียงใหม่

ท่านจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา โดยทีมคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลินิกทันตกรรมเดนทัลเวิลด์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ การเดินทางสะดวกสบาย มีลานจอดรถกว้างขวางบรรยากาศภายในคลินิกสะอ

อ่าน
4,917
2014-04-11
chiangmai vantour

chiangmai vantour เป็นศูนย์รวมรถเช่าที่ใหญ่ของภาคเหนือโดยได้รับความไว้วาง ใจจากลูกค้ามานาน ทีมงานมีรถบริการใช้เช่ามาก กว่า 30 คัน แบ่งเป็นรถตู้ แท็กซี่ สี่ล้อแดง สำหรับการใช้บริการรถตู้มีทั้ง VIP 9 ที่นั่ง และ VIP 14 ที่นั

อ่าน
912
2017-02-24
คลินิคหมอเฉลิมพงศ์ เชียงใหม่

คลินิคหมอเฉลิมพงศ์ เชียงใหม่ เวชกรรมเฉพาะทาง หู ตา คอ จมูก ภูมิแพ้ไซนัส เชียงใหม่ หวัดเรื้อรัง ไทรอยด์ และโรคทั่วไป

อ่าน
11,598
2014-07-22
ฮาร์ลีย์ เอสที แฮร์ เซ็นเตอร์

ฮาร์ลีย์ เอสที แฮร์ เซ็นเตอร์ สถาบันดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอันดับ1จาก ประเทศอังกฤษ ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์และไทรโคโลจีส ที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย สามารถแก้ไขปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะได้ตรงจุด ด้วยโปรแกรมเฉพาะบ

อ่าน
3,270
2014-08-07
Masumi Spa Chiang Mai(มาสุมิ สปา)

Masumi Spa Chiangmai (มาสุมิ สปา) ให้บริการนวดไทยในบรรยากาศไทยผสมผสานอย่างอ่อนหวานรวมเข้ากับเสน่ห์ของญี่ปุ่น นำเสนอความเหมือนกันในความต่างอย่างสิ้นเชิงของวัฒนธรรม 2 ประเทศ รวมความคิดออกมาเป็น Masumi Spa (มาสุมิ สปา) ที

อ่าน
4,044
2014-07-30
ดูอะไรคลิ๊กเลย!

ของกิน เชียงใหม่

ร้านอาหาร เชียงใหม่ / อาหารบุฟเฟ่ห์/ หมูกะทะ เชียงใหม่/ ร้านกาแฟ เชียงใหม่ / ร้านขนม เชียงใหม่/ ร้านไอศครีม เชียงใหม่ / ร้านนั่งดื่มกลางคืน / Pub & Restaurant Chiangmai/ ร้านอาหารทะเล เชียงใหม่ / ร้านอาหารเหนือ / ร้านบรรยากาศดี เชียงใหม

ที่พัก เชียงใหม่

ที่พักเชียงใหม่/ โรงแรม เชียงใหม่ / อพาร์ทเม้นรายวัน - รายเดือน / เกสเฮาส์ เชียงใหม่/ รีสอร์ท เชียงใหม่/ Roomservice Chiangmai / หอพัก เชียงใหม่ / คอร์ท เชียงใหม่ / ห้องพักรายวัน / ห้องพักรายเดือน

ที่เที่ยว

เที่ยว เชียงใหม่ / ที่เที่ยว เชียงใหม่ /เที่ยวดอย เชียงใหม่ / ที่เที่ยว เชียงใหม่ / เที่ยวน้ำตก เชียงใหม่ / พระธาตุดอยสุเทพ / วัดเชียงใหม่ / เที่ยวปาย / เที่ยวเชียงราย

บริการ

สถาบันสอนภาษา เชียงใหม่ / ร้านตัดผม / เชียงใหม่ / ร้านทำเล็บ / บริการปะยาง / บริการซ่อมรถ

ส่วนลด

ส่วนลด เชียงใหม่ / ส่วนลดร้านอาหาร / ส่วนลดร้านขนม / ส่วนลดร้านกาแฟ / ส่วนลดร้านบริการ / ส่วนลดที่พัก